Loading...
News update

ประกาศรับสมัครงาน

[23-2-67] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

[19-2-67] คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย/วิทยาการประกันภัย/สถิติประกันภัย/คณิตศาสตร์การเงิน จำนวน 1 อัตรา

[19-2-67] คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล/วิศวกรรมข้อมูล/วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

[13-2-67] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

[9-2-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

[9-2-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[9-2-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

[26-1-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

[26-1-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา

[26-1-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

[23-1-67] คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

[18-1-67] คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

[8-1-67] คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา