Loading...
About Us

เจตจำนง

"เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทำให้พลเมืองโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี" คุณภาพชีวิตของพลเมืองโลกที่ดีอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก เกิดขึ้นจากพัฒนาเศรษฐกิน สังคม และสิ่งแวดล้อม แบบองค์รวม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี พร้อมสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สร้างสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย

สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

ค่านิยมหลัก

PASA

Personal Mastery and Innovation Mind: หมั่นเรียนรู้ให้เก่งและเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม

Adaptability: ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำสิ่งใหม่ให้องค์กรก้าวหน้า

Synergy: ทำงานเป็นทีม ให้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

Altruism and Stakeholder Focus: เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและลูกค้าเป็นหลัก

ยุทธศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนา Learning Innovation รองรับ Life-long Learning และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี มุ่งสู่ Smart Campus

ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม