Loading...
News update

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้างานของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่นำเสนอแนวทางการพัฒนางาน และรับการสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา

- ประกาศ ยกเลิกการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา บางหน่วยงาน

  26 เมษายน 2567
  ผู้ฝากประกาศ :: สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา