Loading...
News update

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้างานของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้างานของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

  11 มีนาคม 2567
  ผู้ฝากประกาศ :: งานบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา