- 2565 -
         นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally#16 2022
         นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นางสาวนันทัชพร เรืองสุวรรณ ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
         นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชนะการประกวดผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมโครงการ 2022 Data Culture Leadership Bootcamp
         นิสิตสาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการตอบคำถามทางการบัญชี BRU Accounting Challenge 2022
    - 2564 -
    - 2563 -
    - 2562 -
    - 2561 -
    - 2560 -
    - 2559 -