- 2565 -
    - 2564 -
         นิสิตสาขาตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดโครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจ Cyber จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)
         นิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ครั้งที่ 8 (8th Tourism and Hotel Management Fair 2021) (ในรูปแบบออนไลน์)
         นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้อันดับ 2 ในการแข่งขัน ICDL ASIA DIGITAL CHALLENGE 2021
         นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Top Score on Project Management จากการแข่งขัน ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally#15 2021)
    - 2563 -
    - 2562 -
    - 2561 -
    - 2560 -
    - 2559 -