- 2565 -
    - 2564 -
    - 2563 -
         ผศ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช ได้รับรางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ จากโครงการประกวดเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0
    - 2562 -
    - 2561 -
    - 2560 -
    - 2559 -