- 2565 -
    - 2564 -
    - 2563 -
    - 2562 -
         นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลจาก "การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562"
         นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศภาคตะวันออก ?Cabling Contest 2019?
         นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ? Milketing การตลาดต่อยอด ?นมไทย-เดนมาร์ค? From Gen Z to Gen X ?
         นิสิตสาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ทีมเกษตรศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 2 "BRU Accounting Challenge 2019" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
         ทีมเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 Thailand Accounting Challenge 2019
    - 2561 -
    - 2560 -
    - 2559 -