- 2565 -
    - 2564 -
    - 2563 -
    - 2562 -
         นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลจาก
         นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศภาคตะวันออก “Cabling Contest 2019”
         นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “ Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X ”
         นิสิตสาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ทีมเกษตรศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 2
         ทีมเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 Thailand Accounting Challenge 2019
    - 2561 -
    - 2560 -
    - 2559 -