- 2565 -
    - 2564 -
    - 2563 -
    - 2562 -
    - 2561 -
         นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลการประกวดแผนการตลาด TOYOTA Campus Challenge 2018 ?โตโยต้าถนนสีขาว?
         นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัลการประกวดแผนการตลาด CHONBURI & SRIRACHA GRAB Campus Challenge 2018
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จากทีม Optimistic Dystopian ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน 24 Hours of innovation: Regional Competition (Eastern Region) ระดับภูมิภาคตะวันออก
         ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์กับผลงาน Smart Electrical Body Suit System
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินและการลงทุน ได้รับรางวัล PTT Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่ จากโครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018)
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินและการลงทุน ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ?PDMO CAMP 2018? ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
         นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก
         นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทางวิชาการของ PDMO camp 2018 โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
         นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
         คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
         ดร.ภ พึ่งบุญ ปานศิลา ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
         ผลงานวิจัยสร้างชื่อระบบขนส่งสาธารณะ แก้ปัญหารถติดในเขตแหลมฉบังโดยผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
         นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 The Smart Logistics Practices Award 2018 ในงานจักรพงษ์วิชาการ
         นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปี 2560
         นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล แผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย Idea Market THINK Plan Challenge 2017
         นิสิตสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ "ทีม Nom - D Sriracha? และ ?ทีม KU super4? ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคตะวันออก ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค"
         นิสิตสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล ในการประกวด แผนสื่อสารการตลาด นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค"
         นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลทีมอันดับ 3 ภาคกลาง การประกวด Marketing Plan Contest #10 by A.P.Honda
         นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เอแม็ทประเภทหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
    - 2560 -
    - 2559 -