เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
23-05-66 ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
19-05-66 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
19-05-66 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ด้านกิจการนิสิต) จำนวน 1 อัตรา
16-05-66 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
16-05-66 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
10-05-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
10-05-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์