เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
26-01-66 ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล จำนวน 2 อัตรา
25-01-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา
18-01-66 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
03-01-66 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการพัสดุ