18-01-66 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๑๐ อาคาร ๒๗ และอาคาร ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน (กำหนดเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   04-01-66 ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
   04-01-66 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 10 อาคาร 27 และอาคาร 28 ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   09-12-65 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


   16-01-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ บริเวณประตู ๓ จำนวน ๑ ร้าน
   16-01-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านซักอบรีด บริเวณหอพักนิสิตกลุ่มอาคาร ๘ จำนวน ๑ ร้าน
   16-01-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านซักอบรีด บริเวณอาคาร ๔ พักอาศัยบุคลากร จำนวน ๑ ร้าน
   16-01-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก ภายในบริเวณหอพักนิสิต อาคาร ๔ , ๕ จำนวน ๑ ร้าน
   16-01-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก ภายในบริเวณหอพักนิสิต อาคาร ๑ ,๒, ๓ จำนวน ๑ ร้าน
   26-12-65 ตารางการจดมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้าและกำหนดการชำระค่าเช่า+สาธารณูปโภคผู้ประกอบการร้านค้า
   02-12-65 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการ ภายในวิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่อดื่มจำหน่ายอาหารเพิ่มเติม