มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3835-4580-6 โทรสาร : 0-3835-1169
สำนักงานประสานงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
ห้อง 701 อาคารวิทยบริการ ชั้น 7 ติดกับอาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริเวณประตู 1
โทรศัพท์ :0-2942-8878 , โทรสาร : 0-2942-8878
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ที่ตั้ง : อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ที่ตั้ง : อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ที่ตั้ง : อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ที่ตั้ง: อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ที่ตั้ง : อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 1
สำนักงานวิทยาเขต
ที่ตั้ง : อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 3