การจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

การจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

1. การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (ขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ / บุคลากรที่ยังไม่เคยยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล)

       1.1 เข้าเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th/

       1.2 เลือก "การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล" จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ (ในขั้นตอนสำหรับตั้งคำถาม-คำตอบ สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน ให้ผู้ขอใช้บัญชีใหม่ เลือกคำถามและจดจำคำตอบไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่ ลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยอ่านรายละเอียดขั้นตอนใน ข้อ 2.)

       1.3 กรณีบุคลากรใหม่ หาชื่อผู้ใช้ไม่เจอ ให้ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน เพื่อยืนยันว่ามีการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหรือไม่

               - กรณีที่ยังไม่ได้กรอก ให้รอจนกว่า กองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้

               - กรณีที่กองการเจ้าหน้าที่กรอกทะเบียนประวัติให้แล้วแต่ยังขึ้นว่า หาชื่อผู้ใช้ไม่เจอ ให้ติดต่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

 

2. กรณีลืมรหัสผ่าน

       2.1 เข้าเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th/

       2.2 เลือก "ลืมรหัสผ่าน" และตอบคำถาม 2 ข้อ ที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดไว้ตอนขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ และทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำจนเสร็จสิ้น

       2.3 กรณี จำคำถามและคำตอบไม่ได้ สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ 2 ช่องทาง คือ

           2.3.1 ติดต่อด้วยตนเองที่ อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

      &ผู้ฝากประกาศ  ::  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2717)
ลงประกาศเมื่อ ::  15/8/2559 13:32 น.