การจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

การจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

1. การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (ขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ / บุคลากรที่ยังไม่เคยยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล)

       1.1 เข้าเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th/

       1.2 เลือก "การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล" จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ (ในขั้นตอนสำหรับตั้งคำถาม-คำตอบ สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน ให้ผู้ขอใช้บัญชีใหม่ เลือกคำถามและจดจำคำตอบไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่ ลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยอ่านรายละเอียดขั้นตอนใน ข้อ 2.)

       1.3 กรณีบุคลากรใหม่ หาชื่อผู้ใช้ไม่เจอ ให้ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน เพื่อยืนยันว่ามีการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหรือไม่

               - กรณีที่ยังไม่ได้กรอก ให้รอจนกว่า กองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้

               - กรณีที่กองการเจ้าหน้าที่กรอกทะเบียนประวัติให้แล้วแต่ยังขึ้นว่า หาชื่อผู้ใช้ไม่เจอ ให้ติดต่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

 

2. กรณีลืมรหัสผ่าน

       2.1 เข้าเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th/

       2.2 เลือก "ลืมรหัสผ่าน" และตอบคำถาม 2 ข้อ ที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดไว้ตอนขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ และทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำจนเสร็จสิ้น

       2.3 กรณี จำคำถามและคำตอบไม่ได้ สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ 2 ช่องทาง คือ

           2.3.1 ติดต่อด้วยตนเองที่ อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

           2.3.2 ติดต่อผ่าน e-mail : it@src.ku.ac.th โดยต้องส่งเมล์พร้อมแนบสำเนา/รูปถ่าย 2 บัตร คือ

                - บัตรนิสิต/บัตรบุคลากร

                - บัตรประชาชน

                โดยเจ้าหน้าที่จะส่ง รหัสผ่านใหม่ ไปให้ทางเมล์ที่ผู้ใช้ส่งมา กรณีส่งสำเนาบัตรไม่ครบถ้วนทั้ง 2 รายการ เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านให้

 

3. การเข้าใช้งานระบบ

       3.1 เข้าเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th/ และ login ด้วยรหัสนนทรี

       3.2 การเปลี่ยนรหัสผ่านนนทรี สามารถเปลี่ยนได้ที่เมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน" โดยรหัสที่ตั้งนี้จะใช้งานกับทุกๆ บัญชีที่เกี่ยวข้อง คือ KU Mail, KU Google , Office 365

       3.3 กรณีต้องการตั้งคำถาม-คำตอบ สำหรับกู้คืนรหัสผ่านด้วยตนเอง สามารถใช้งานได้ที่เมนู "ตั้งคำตอบของการตั้งรหัสผ่าน"

       3.4 เข้าเมนู "ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และอีเมล์สำรอง" เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อบัญชีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@src.ku.ac.th) ชื่อบัญชีเมล์ (@ku.th) และชื่อบัญชีเมล์ Office 365 (@live.ku.th)

       3.5 การเข้าใช้เมล์ หรือบริการต่างๆ สามารถเข้าได้ดังนี้

            3.5.1 เมล์วิทยาเขตศรีราชา (https://webmail.src.ku.ac.th)

            3.5.2 เมล์ KU Google (http://mail.ku.th)

            3.5.3 เมล์ Office 365 (https://login.microsoftonline.com)

            3.5.4 หรือเข้าเว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา (http://www.src.ku.ac.th) และเลือกเมนู บุคลากร (เมนูนี้จะรวบรวมระบบสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร)

 
ผู้ฝากประกาศ  ::  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2717)
ลงประกาศเมื่อ ::  15/8/2559 13:32 น.