14 ธ.ค. 61

ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

26 ธ.ค. 61

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2562

27 ธ.ค. 61

มอบน้ำดื่มให้กับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง

28 ธ.ค. 61

เข้าอวยพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการอธิการบดี

28 ธ.ค. 61

หน่วยงานและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาได้รับรางวัลคุณภาพและบุคลากรดีเด่น โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12

8 ม.ค. 62

ประธานชุมชนในเขตเทศบาลแหลมฉบัง อวยปีใหม่ 2562

8 ม.ค. 62

โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

20 ม.ค. 62

มอบกระเช้าของขวัญ แก่หน่วยงานต่างๆ

30 ม.ค. 62

ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G Green

2 ก.พ. 62

ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

5 ก.พ. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตศรีราชา

8 ก.พ. 62

เยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ทดสอบ 5G

8 ก.พ. 62

พิธีเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT)

14 ก.พ. 62

พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5"

21-22 ก.พ. 62

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8 มี.ค. 62

ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed)

18-19 มี.ค. 62

วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 1/2562

22 มี.ค. 62

KU RUN - WE RAP A BIT

4 เม.ย. 62

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา

11 เม.ย. 62

โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

21 เม.ย. 62

ประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562

25 เม.ย. 62

โครงการบริการแนะนำอาชีพ และพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

30 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา

1 พ.ค. 62

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

14 พ.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา

24 พ.ค. 62

เอกอัครราชฑูตประเทศฟินแลนด์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 62

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G

10-12 มิ.ย. 62

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา

11 มิ.ย. 62

ประชุมวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตศรีราชา

13 มิ.ย. 62

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

26-28 มิ.ย. 62

มอบตัวนิสิตประจำปีการศึกษา 2562

26 มิ.ย. 62

พิธีรับ-มอบเงินสนับสนุน จาก มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

2 ก.ค. 62

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศภาคตะวันออก “Cabling Contest 2019”

3 ก.ค. 62

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

10-11 ก.ค. 62

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2562

12 ก.ค. 62

พิธีเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและทดลองใช้เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

13 ก.ค. 62

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC

26 ก.ค. 62

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

6 ส.ค. 62

อธิการบดีพบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

26 ส.ค. 62

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 ประจำปี 2562

13 ก.ย. 62

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 และ งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

13 ก.ย. 62

านวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 และ งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

19 ก.ย. 62

รับมอบใบประกาศนียบัตร "คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน (carbon-neutral man)"

28-29 ต.ค. 62

วิทยาเขตศรีราชา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

12 พ.ย. 62

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

27 พ.ย. 62

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ วิทยาเขตศรีราชา และนโยบายบริหารวิทยาเขต

2 ธ.ค. 62

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 ร่วมกับ ICDL Thailand

3 ธ.ค. 62

พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562

4 ธ.ค. 62

พิธีเปิดการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 ธ.ค. 62

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง

16 ธ.ค. 62

เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Agritech and Innovation Center

19 ธ.ค. 62

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563

19 ธ.ค. 62

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา

19 ธ.ค. 62

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 (กิจกรรม Big Cleaning day)

24 ธ.ค. 62

มอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

26 ธ.ค. 62

โครงการรางวัลคุณภาพแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

26 ธ.ค. 62

มอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

7 ม.ค. 63

มอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

7 ม.ค. 63

ประธานชุมชน 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าพบ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

9 ม.ค. 63

โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขต

10 ม.ค. 63

โครงการอบรม เรื่อง บริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

10 ม.ค. 63

ต้อนรับ คณะทำงานการดำเนินงานวิจัยจาก University of Science and Technology Beijing (USTB)

28 ม.ค. 63

การสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ

4 ก.พ. 63

โครงการการอบรมการใช้งาน KU Smart P

6 ก.พ. 63

โครงการ 4x10 ฝันให้ไกลไปให้ถึง

12 ก.พ. 63

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยนาวีนานาชาติกับ Centre of Maritime Health and Society SDU Denmark และ ประชุมวิชาการนานาชาติ

16 ก.พ. 63

KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง วิทยาเขตศรีราชา

25 ก.พ. 63

“โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”

2 มี.ค. 63

สำนักงานอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิทยาเขตศรีราชา

3 มี.ค. 63

โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

3 มี.ค. 63

การประชุม ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

5 มี.ค. 63

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด

19 มี.ค. 63

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าพบผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชา