Page 6 - KUSRC
P. 6

วิทยาเขตศรีราชา

    Sriracha Campus

       วิทยาเขตศรีราชา ก่อตั้งขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการพัฒนา
    เขตเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ณ สถานีวิจัยศรีราชา
    บนเนื้อที่ 199 ไร่ 48 ตารางวา โดยเริ่มต้นโครงการจัดตั้ง ในปี พ.ศ. 2532 จากนั้นได้ปรับ
    เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยชุมชนศรีราชา และ วิทยาเขตศรีราชา ในปี 2535 และ 2542
    ทั้งนี้ได้รับนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาที่วิทยาเขตศรีราชา ในปีการศึกษา 2539
       วิทยาเขตศรีราชา มีภารกิจในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
    วิจัย บริการทางวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคตะวัน
    ออก ประกอบด้วย 5 คณะวิชา และ 1 ส�านักงาน ได้แก่
       1. คณะวิทยาการจัดการ
       2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
       3. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
       4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
       5. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
       6. ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา
       ปัจจุบันวิทยาเขตศรีราชามีจ�านวนนิสิตรวม 11,080 คน คณาจารย์และบุคลากรสาย
    สนับสนุน รวม 578 คน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าทางการวิจัย และวิชาการ ในภาค
    ตะวันออก ที่พร้อมมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ” และมีความมุ่งมั่น “นนทรีศรีราชา พัฒนา
    ภูมิภาค”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11