Page 4 - KUSRC
P. 4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    Kasetsart University

    มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
    วิสัยทัศน์
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
    พันธกิจ
      1. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม
      2.สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน
    สามารถแข่งขันได้
      3. ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
      4. สืบสาน ท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และด�ารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
      5.บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
    ค่านิยมหลัก
      มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
    อัตลักษณ์ IDKU
       ส�านึกดี   Integrity   มุ่งมั่น Determination
       สร้างสรรค์ Kreation   สามัคคี Unity
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนกลางบางเขน และ 3 วิทยาเขต ได้แก่
      วิทยาเขตก�าแพงแสน
      วิทยาเขตศรีราชา
      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
    โดยในปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจ�านวนนิสิตรวม 67,698 คน ใน 29 คณะวิชา
    ทั้งในระดับปริญญาตรีโท เอก มีคณาจารย์และบุคลากร รวม 9,792 คน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9