Page 10 - KUSRC
P. 10

คณะวิทยาการจัดการ
    Faculty of Management Sciences


       คณะวิทยาการจัดการ ก่อตั้งพร้อมกับวิทยาเขต เปิดรับนิสิตรุ่นแรก
    เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2539 ใน 3 สาขาวิชา ปัจจุบันเปิดสอน
    ในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขาวิชา ได้แก่
       1. การจัดการ
       2. การตลาด
       3. ธุรกิจระหว่างประเทศ
       4. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
       5. การบัญชีบริหาร
       6. การจัดการโลจิสติกส์
       7. การเงินและการลงทุน
       ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
    และพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งรับผิดชอบการสอนวิชาพื้นฐาน
    ด้านสังคมศาสตร์และภาษาต่างประเทศแก่นิสิตทุกคณะ
       คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบัน มีจ�านวนนิสิตรวม 5046 คน
    คณาจารย์ 73 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 36 คน โดยมีวิสัยทัศน์
    คือ “คณะวิทยาการจัดการ มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหาร
    จัดการในระดับภูมิภาค”
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15