- 2565 -
    - 2564 -
    - 2563 -
    - 2562 -
    - 2561 -
    - 2560 -
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ได้รับรางวัลจากโครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 11 SMART FARM TO TABLE การตลาดสร้างฟาร์มสุข
         นิสิตสาขาการเงินได้รับรางวัลชนะเลิศ PTT RIT Star Team และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท รางวัล Muang Thai Life Assurance Star โครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2017
         นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand
         นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลจากการทดสอบความรู้ในระบบ e-learning Supply Chain Logistics ประจำปี 2560
         นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับรางวัลโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5
         นิสิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้รับรางวัลในการร่วมการแข่งขัน Pattaya Flair Bartender Championship Thailand Open ในงาน Pattaya Food & Hotelier Expo 2017
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับภาค ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง การประกวดแผน A.P.Honda Marketing Plan Contest #9
         อาจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 (รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดับมาก เรื่อง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าทางการเกษตรในประเทศไทย :: Agricultural Land Abandonment in Thailand)
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสนับสนุนโดย KFC ภายใต้โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม
    - 2559 -