13 ก.ย. 62

านวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 และ งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

3 ม.ค. 61

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา นำกระเช้ามอบให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีราชา

4 ม.ค. 61

ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอวยพรผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชาและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

9-11 ม.ค. 61

กิจกรรมการบริจาคโลหิต

25 ม.ค. 61

โครงการสังคีตนนทรี 4 วิทยาเขต และโครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ภูมิพลมหาราชาศิรวาท

27 ม.ค. 61

ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

31-2 ก.พ. 61

KU Presidents Forum- In Celebration of the 75th Anniversary of KASETSART UNIVERSITY

2 ก.พ. 61

ร่วมวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ก.พ. 61

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตศรีราชา"

15 มี.ค. 61

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง "ความแตกต่างของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0"

23 มี.ค. 61

พิธีเปิดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

28 มี.ค. 61

พิธีมอบเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว

2 เม.ย. 61

รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาและ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

10 เม.ย. 61

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2561

21 เม.ย. 61

ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2561

27 เม.ย. 61

ก้าวสู่โลกของงาน 2018

30 พ.ค. 61

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามภารกิจ เรื่อง “การดำเนินยุทธศาสตร์ EEC”

26-27 มิ.ย. 61

ต้อนรับ รองอธิการบดี และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 ก.ค. 61

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

16 ก.ค. 61

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 ก.ค. 61

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

26 ก.ค. 61

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1-2 ส.ค. 61

โครงการก้าวแรก สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561

3 ส.ค. 61

กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KUSRC FUNRUN 2018

3 ส.ค. 61

ประชุมหารือโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

8 ส.ค.61

การบรรยายหัวข้อ เสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล โดยผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มก.

16 ส.ค. 61

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

24 ส.ค. 61

พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 23 ปี

26 ส.ค. 61

พิธีเปิด สวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน

28-29 ส.ค. 61

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

30 ส.ค. 61

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 "The 3rd KU SRC Annual Conference"

4 ก.ย. 61

งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี

7 ก.ย. 61

พิธีเปิดหอประวัติ วิทยาเขตกำแพงแสน

18 ต.ค. 61

โครงการจัดตั้งสถาบัน ดิจิทัล มก.

19-20 ต.ค.61

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560

2-3 พ.ย. 61

โครงการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ Die Otto-von-Guericke University Magdeburg และหน่วยงานอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

9 พ.ย. 61

พิธีทอดกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 พ.ย. 61

ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี

12 พ.ย. 61

พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี

14 พ.ย. 61

เยี่ยมชมการผลิตท้อฟฟี่กรอบโบราณ

23 พ.ย. 61

ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ EEC

26 พ.ย. 61

การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 ธ.ค. 61

การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง IASCT , Dongseo University

14 ธ.ค. 61

ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

22 ธ.ค. 61

โครงการทดสอบ 5G (5G Testbed)

26 ธ.ค. 61

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2562

27 ธ.ค. 61

มอบน้ำดื่มให้กับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง

28 ธ.ค. 61

หน่วยงานและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาได้รับรางวัลคุณภาพและบุคลากรดีเด่น โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12

28 ธ.ค. 61

เข้าอวยพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการอธิการบดี

8 ม.ค. 62

ประธานชุมชนในเขตเทศบาลแหลมฉบัง อวยปีใหม่ 2562

8 ม.ค. 62

โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

20 ม.ค. 62

มอบกระเช้าของขวัญ แก่หน่วยงานต่างๆ

30 ม.ค. 62

ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G Green

2 ก.พ. 62

ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

5 ก.พ. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตศรีราชา

8 ก.พ. 62

พิธีเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT)

8 ก.พ. 62

เยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ทดสอบ 5G

14 ก.พ. 62

พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5"

21-22 ก.พ. 62

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8 มี.ค. 62

ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed)

18-19 มี.ค. 62

วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 1/2562

22 มี.ค. 62

KU RUN - WE RAP A BIT

4 เม.ย. 62

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา

11 เม.ย. 62

โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

21 เม.ย. 62

ประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562

25 เม.ย. 62

โครงการบริการแนะนำอาชีพ และพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

30 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา

1 พ.ค. 62

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

14 พ.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา

24 พ.ค. 62

เอกอัครราชฑูตประเทศฟินแลนด์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 62

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G

10-12 มิ.ย. 62

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา

11 มิ.ย. 62

ประชุมวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตศรีราชา

13 มิ.ย. 62

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

26 มิ.ย. 62

พิธีรับ-มอบเงินสนับสนุน จาก มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

26-28 มิ.ย. 62

มอบตัวนิสิตประจำปีการศึกษา 2562

2 ก.ค. 62

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศภาคตะวันออก “Cabling Contest 2019”

3 ก.ค. 62

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

10-11 ก.ค. 62

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2562

12 ก.ค. 62

พิธีเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและทดลองใช้เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

13 ก.ค. 62

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC

26 ก.ค. 62

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

6 ส.ค. 62

อธิการบดีพบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

26 ส.ค. 62

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 ประจำปี 2562

13 ก.ย. 62

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 และ งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

19 ก.ย. 62

รับมอบใบประกาศนียบัตร "คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน (carbon-neutral man)"

12 พ.ย. 62

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน