5 ม.ค. 59

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารและทีมสำรวจสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่มาเยี่ยมชมและสำรวจเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนแม่บท IT ของมหาวิทยาลัย

7 ม.ค. 59

วันขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา 2559

8 ม.ค. 59

อวยพรปีใหม่ปศุสัตว์เขต 2

18 ม.ค. 59

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะทำงานมาติดตามและแนะนำการดำเนินการระบบ ERP ของวิทยาเขตศรีราชาและส่วนงานภายในวิทยาเขตศรีราชา

25 ม.ค. 59

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

25 ม.ค. 59

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยนครพนม

26 ม.ค. 59

ผู้บริหารพบผู้นำนิสิต

29-30 ม.ค. 59

สัมมาฐิทิภิรมณ์ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ ผู้บริหารวิทยาเขต

30 ม.ค. 59

การศึกษาแนวทางพัฒนาเขาน้ำซับเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางระบบนิเวศ

2 ก.พ. 59

ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี

3 ก.พ. 59

ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 15

4 ก.พ. 59

เปิดโครงการ Pirates campus tour สร้างแรงบันดาลใจมุ่งไกลทางฝัน ประจำปีการศึกษา 2558

18 ก.พ. 59

ต้อนรับ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

9 มี.ค. 59

สำรวจเส้นทางเดินชมธรรมชาติเขาน้ำซับ

17 มี.ค. 59

พิธีเปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ประจำปี 2559

31 มี.ค. 59

โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ

7 เม.ย. 59

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2559

21 เม.ย. 59

ประเพณีกองข้าวสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2559

18 พ.ค. 59

การประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

19 พ.ค. 59

โครงการหมู่บ้านศีล5

18-19 มิ.ย. 59

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

11 ก.ค. 59

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559

28 ก.ค. 59

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

5 ส.ค. 59

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

26 ส.ค. 59

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 21 ปี และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ประจำปี 2559

8 ก.ย. 59

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

12-13 ก.ย. 59

โครงการอบรม องค์ความรู้เพื่อโลกสีเขียวสำหรับชุมชน

14 ต.ค. 59

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

23 ต.ค. 59

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3 พ.ย. 59

โครงการปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

8 พ.ย. 59

การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ LOI และเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA)

22 พ.ย. 59

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

1-2 ธ.ค. 59

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 ม.ค. 60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารหลักสูตร และ มคอ.

17 ม.ค. 60

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

19 ม.ค. 60

งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ช่องเขาน้ำซับ

8-11 ก.พ. 60

12th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR)

3 มี.ค. 60

ต้อนรับ กรรมการและ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

24 มี.ค. 60

โครงการความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อสังคม "โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนไทย"

26 มี.ค. 60

วันคล้ายวันสถาปนาและพิธีไหว้ครูช่าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

29 มี.ค. 60

โครงการทาสีรั้วหอใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

5 เม.ย. 60

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2560

20-21 เม.ย. 60

โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

21 เม.ย. 60

ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2560

27 เม.ย. 60

โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการครั้งที่ 11

1 พ.ค. 60

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 1

4 พ.ค. 60

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559