5 ม.ค. 59

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารและทีมสำรวจสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่มาเยี่ยมชมและสำรวจเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนแม่บท IT ของมหาวิทยาลัย

7 ม.ค. 59

วันขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา 2559

8 ม.ค. 59

อวยพรปีใหม่ปศุสัตว์เขต 2

18 ม.ค. 59

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะทำงานมาติดตามและแนะนำการดำเนินการระบบ ERP ของวิทยาเขตศรีราชาและส่วนงานภายในวิทยาเขตศรีราชา

25 ม.ค. 59

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

25 ม.ค. 59

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยนครพนม

26 ม.ค. 59

ผู้บริหารพบผู้นำนิสิต

29-30 ม.ค. 59

สัมมาฐิทิภิรมณ์ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ ผู้บริหารวิทยาเขต

30 ม.ค. 59

การศึกษาแนวทางพัฒนาเขาน้ำซับเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางระบบนิเวศ

2 ก.พ. 59

ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี

3 ก.พ. 59

ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 15

4 ก.พ. 59

เปิดโครงการ Pirates campus tour สร้างแรงบันดาลใจมุ่งไกลทางฝัน ประจำปีการศึกษา 2558

18 ก.พ. 59

ต้อนรับ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

9 มี.ค. 59

สำรวจเส้นทางเดินชมธรรมชาติเขาน้ำซับ

17 มี.ค. 59

พิธีเปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ประจำปี 2559

31 มี.ค. 59

โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ

7 เม.ย. 59

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2559

21 เม.ย. 59

ประเพณีกองข้าวสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2559

18 พ.ค. 59

การประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

19 พ.ค. 59

โครงการหมู่บ้านศีล5

18-19 มิ.ย. 59

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

11 ก.ค. 59

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559

28 ก.ค. 59

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

5 ส.ค. 59

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

26 ส.ค. 59

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 21 ปี และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ประจำปี 2559

8 ก.ย. 59

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

12-13 ก.ย. 59

โครงการอบรม องค์ความรู้เพื่อโลกสีเขียวสำหรับชุมชน

14 ต.ค. 59

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

23 ต.ค. 59

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3 พ.ย. 59

โครงการปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

8 พ.ย. 59

การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ LOI และเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA)

22 พ.ย. 59

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

1-2 ธ.ค. 59

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 ม.ค. 60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารหลักสูตร และ มคอ.

17 ม.ค. 60

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

19 ม.ค. 60

งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ช่องเขาน้ำซับ

8-11 ก.พ. 60

12th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR)

3 มี.ค. 60

ต้อนรับ กรรมการและ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

24 มี.ค. 60

โครงการความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อสังคม "โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนไทย"

26 มี.ค. 60

วันคล้ายวันสถาปนาและพิธีไหว้ครูช่าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

29 มี.ค. 60

โครงการทาสีรั้วหอใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

5 เม.ย. 60

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2560

20-21 เม.ย. 60

โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

21 เม.ย. 60

ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2560

27 เม.ย. 60

โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการครั้งที่ 11

1 พ.ค. 60

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 1

4 พ.ค. 60

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

4 ก.ค. 60

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

5 ก.ค. 60

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะ 4 ปี (2560 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7 ก.ค. 60

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

14 ก.ค. 60

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อประชาชน

26 ก.ค. 60

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

26 ก.ค. 60

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

27 ก.ค. 60

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

27 ก.ค. 60

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

10 ส.ค. 60

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11 ส.ค. 60

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 ส.ค. 60

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชานำกระเช้าแสดงความยินดีกับนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา

26 ส.ค. 60

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 22 ปี และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ประจำปี 2560

7 ก.ย. 60

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

11 ก.ย. 60

มอบของที่ระลึกแด่ ดร.พีรพงศ์ ตริยเจริญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและคุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

12 ก.ย. 60

วิทยาเขตศรีราชาส่งมอบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,519 ดอก

21 ก.ย. 60

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบกรวยจราจร จำนวน 250 ชุด

28 ก.ย. 60

พิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

17 ต.ค. 60

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและประชุมกับผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

26 ต.ค. 60

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 พ.ย. 60

แสดงความยินดีกับชมรมมวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับถ้วยรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม

10 พ.ย. 60

วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมนำเสนอผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ มก.