เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
24-04-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตําแหน่งวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
18-04-61 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง บุคลากร
18-04-61 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
18-04-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1  อัตรา (งานระเบียบนิสิตและสถิติ)
18-04-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1  อัตรา (งานบัณฑิตศึกษา)
02-04-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1  อัตรา (งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
15-03-61 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา