เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
21-09-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตําแหน่งอาจารย์
21-09-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
20-09-61 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
06-09-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
29-08-61 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
24-08-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
22-08-61 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา
20-08-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 5 อัตรา
20-08-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
20-08-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
20-08-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
20-08-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา