เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
14-12-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
14-12-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
29-11-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
20-11-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
20-11-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
19-11-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 2 ตำแหน่ง
06-11-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
06-11-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
19-10-61 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 อัตรา
19-10-61 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา