ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาตรี)
ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาโท)
ระเบียบ/ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการสอบ
เอกสารคำร้องทางการศึกษา

  กองทุนสวัสดิภาพนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  หน่วยบริการการศึกษา [ 0-3835-2616 ต่อ 2636-37 ]
งานกิจการนิสิต [ 0-3835-4589 ต่อ 2634-35 ]
งานทะเบียนและประมวลผล [ 0-3835-4580-4 ต่อ 2623-24 ]
ห้องสมุด [ 0-3835-2621-23 ต่อ 2627-28 ]
หอพักนิสิต [ 0-3876-8811-5 ต่อ 2662-2663 ]
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ [ 0-3835-2805 ต่อ 2720-22 ]
คณะวิทยาการจัดการ [ 0-3835-2381 ]
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-4587-8 ]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 ]
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-2902 ]
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ [ 0-3835-2606-7 ]
สำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา [ 0-3835-4585 ]
  ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต
ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.
ระบบประเมินการเรียนการสอน
KUSRC webmail
Google mail @ku.th
บริการ Google for Education

  ระบบเครือข่ายนนทรี
บริการ Office 365 for Education
ระบบจองหอพักนิสิต
ระบบตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคหอพักนิสิต
ระบบขอใช้สถานที่/พื้นที่ส่วนกลาง
ระบบจองสนามอาคารพลศึกษา
ระบบตรวจสอบเบิก-จ่ายเช็ค