1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 1.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2555
 1.2 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2557
 1.3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558
    2. คำสั่งแต่งตั้ง
 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2554
 2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน 2557
 2.3 คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมอนุรักษ์พลังงานวิทยาเขตศรีราชา 2557
 2.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2558
 2.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการใช้พลังงาน 2558
 2.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2559
 2.7 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการใช้พลังงาน 2559
    3. มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 3.1 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2557
 3.2 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558
 3.3 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2559
    4. โครงการอบรมอนุรักษ์พลังงาน
 4.1 โครงการอบรมประจำปี 2554
 4.2 โครงการอบรมประจำปี 2559
    5. ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา
 5.1 ประจำปีงบประมาณ 2556
 5.2 ประจำปีงบประมาณ 2557
 5.3 ประจำปีงบประมาณ 2558
 5.4 ประจำปีงบประมาณ 2559
    6. รายงานการจัดการพลังงาน
 6.1 รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2555
 6.2 รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2556
 6.3 รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2557
 6.4 รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2558
    7. รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 7.1 รายงานตามตัวชี้วัด
 7.2 รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
 7.3 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 7.4 รายงานปริมาณการใช้สาธารณูปโภค
 7.5 รายงานผลการดำเนินงานตาม กพร.