วิทยาเขตศรีราชามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน
 
             มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในภาคตะวันออก
 
 1. สร้างและพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการ เน้นด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. สร้างคนที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
 3. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
 4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 1. เป็นองค์กรแห่งดิจิทัล (Digital)
 2. เป็นองค์กรผลิตคนที่เป็นเลิศ (Manpower)
 3. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 4. วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
 5. การปรับปรุงกายภาพและระบบความปลอดภัย
 6. การสื่อสารองค์กรที่ครอบคลุม
 7. การสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
 8. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี