มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 โทรสาร : 0-3835-1169
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • สำนักงานวิทยาเขต
0-3835-2381
0-3835-4587-8
0-3835-4580-6
0-3835-2902
0-3835-2606-7
0-3835-4585
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ห้องพยาบาล
 • หน่วยบริการการศึกษา
 • กิจการนิสิต
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • หน่วยบริการคอมพิวเตอร์
 • หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
0-3832-2900 (2699)
0-3835-4581-6 (2626)
0-3835-2612 (2638)
0-3835-2616 (2637)
0-3835-4589 (2635)
0-3835-4580-6 (2624)
0-3835-2805 (2720)
0-3835-2804 (2709,2716)
 
 • รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์)
 • คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์)
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์)
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ)
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์)
 • คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (พลเรือโทนิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ)
2609
2851
2801
2750
2609
2671
2604
 
กรณีโทรภายในไปวิทยาเขตสกลนครให้กดหมายเลข 2564-70 และตามด้วยหมายเลขภายในวิทยาเขตสกลนครที่ต้องการติดต่อ