มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 โทรสาร : 0-3835-1169
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • สำนักงานวิทยาเขต
0-3835-2381
0-3835-4587-8
0-3835-4580-6
0-3835-2902
0-3835-2606-7
0-3835-4580-4
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย
 • ห้องพยาบาล
 • งานบริการการศึกษา
 • งานกิจการนิสิต
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานห้องสมุด
 • งานคลังและพัสดุ
 • งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
0-3835-4580-4 (666666)
0-3835-4580-4 (666606)
065-7162627
065-7162628
065-7162624
065-7162630
065-7162632
065-7162622
065-7162623
065-7162631
 
 • รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์)
 • คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ผศ.ดร. รัชด ชมภูนิช)
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (รศ.ดร. ชัชพล ชังชู)
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง)
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์)
 • คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (พลเรือโทนิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ)
2609
2851
2801
2750
2609
2671
2604
 
กรณีโทรภายในไปวิทยาเขตสกลนครให้กดหมายเลข 2564-70 และตามด้วยหมายเลขภายในวิทยาเขตสกลนครที่ต้องการติดต่อ