อาคาร 1 บริการวิทยาการ         เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 9,389 ตารางเมตร ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2535 จำนวน 72 ล้านบาท เป็นที่ทำการของสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม
อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,455 ตารางเมตร ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2537 จำนวน 52.5 ล้านบาท เป็นที่ทำการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์
อาคาร 3 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์การบินและอวกาศยาน
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ในปีงบประมาณ 2540 จำนวน 11,426,655 บาท ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานและห้องปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์ ซึ่งมีอุโมงค์ลมขนาดใหญ่สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการของนิสิตสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
อาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 7,250 ตารางเมตร ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2540 จำนวน 80,150,000 บาท มีห้องพักจำนวน 104 ห้อง เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรของวิทยาเขต จำนวน 126 คน
อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,314.8 ตารางเมตร ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2542 จำนวน 26.7 ล้านบาท เป็นที่ทำการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ห้องเรียน และห้องพักอาจารย์
อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม
         เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,164 ตารางเมตร ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2545 จำนวน 8,560,000 บาท ประกอบด้วยห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง 1 ห้อง ขนาด 200 ที่นั่ง 1 ห้อง และขนาด 180 ที่นั่ง 1 ห้อง
อาคาร 7 โรงอาหารกลาง
         เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงชั้นครึ่ง มีพื้นที่ใช้สอย 2,860 ตารางเมตร ใช้เงินรายได้วิทยาเขต ประจำปี งบประมาณ 2545 จำนวน 8,980,000 บาท สามารถรองรับจำนวนนิสิตและบุคลากรได้จำนวน 1,000 คน นอกจากใช้ประโยชน์เป็นที่รับประทานอาหารแล้ว ได้มีการปรับใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตด้วย
อาคาร 8 หอพักนิสิต
         ได้รับอนุมัติเงินโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 162,230,982.82 บาท ประกอบด้วย
         - อาคารหอพักนิสิตหญิง สูง 5 ชั้น จำนวน 4 อาคาร อาคารละ 90 ห้อง รวม 360 ห้อง สามารถรองรับนิสิตหญิงได้ 1,432 คน
        - อาคารหอพักนิสิตชาย สูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 120 ห้อง สามารถรองรับนิสิตชายได้ 478 คน
        - กลุ่มอาคารประกอบ จำนวน 5 อาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อน ทบทวน บทเรียนของนิสิต ประกอบพิธีทางศาสนา ห้องบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,694.74 ตารางเมตร ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2546 จำนวน 9.9 ล้านบาท และใช้เงินรายได้วิทยาเขต
อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 5,398 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเงินรายได้วิทยาเขตประจำปีงบประมาณ 2546 – 2547 จำนวน 74,448,065 บาท เป็นที่ทำการของคณะวิทยาการจัดการ ห้องเรียนขนาดเล็ก 16 ห้อง ห้องเรียนขนาดกลาง 9 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องพักอาจารย์
อาคาร 11 สถานที่และยานพาหนะ
         อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,540 ตารางเมตร ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 5 ล้านบาท เป็นที่ทำการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และห้องปฏิบัติการยานยนต์สำหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548
อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร
        เป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร เป็นสถานประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนิสิตวิทยาเขตศรีราชาใช้เงินบริจาคและเงินรายได้วิทยาเขต ปี 2548 จำนวนเงิน 7.57 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
อาคาร 13 พลศึกษา
        อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2548 จำนวนเงิน 20.0 ล้านบาท และเงินรายได้วิทยาเขต ปี 2549 สมทบอีกจำนวน 21,647,099บาท รวม 41,647,099 บาท ใช้เป็นสถานที่การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549
อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น เป็นหอสมุดประจำวิทยาเขต ราคาก่อสร้าง 72 .38 ล้านบาท ได้รับอนุมัติเงินโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำนวน 74 ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พื้นที่รวม 10,170 ตารางเมตรเพื่อการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราคาก่อสร้าง 73.5 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2549 จำนวน 10 ล้านบาท และงบผูกพันปี 2550– 2551 จำนวน 43.5 ล้านบาท และใช้เงินรายได้วิทยาเขตสมทบประมาณ 20 ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 19 มิถุนายน 2549 กำหนดแล้วเสร็จวันที่18 มิถุนายน 2550
อาคาร 16 รักษาความปลอดภัย
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 144 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเงินรายได้วิทยาเขต ปี 2551 จำนวน 696,300 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 3 มีนาคม 2551 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง แล้วเสร็จในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เป็นอาคารปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นหน่วยประสานงานรับแจ้งเหตุ 24 ชม.
อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 9,878 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 121,630,000 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินผูกพัน ประจำปี 2552-2554 จำนวน 97,304,000 บาท และใช้เงินรายได้วิทยาเขต ปี 2552-2554 จำนวน 24,326,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 20 เมษายน 2552 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 แล้วเสร็จในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคบรรยายของทุกคณะภายในวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนใช้เป็นห้องฝึกอบรม สัมมนา และบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย
อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ศรีราชา
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,865 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเงินรายได้วิทยาเขต ปี 2552-2553 จำนวน 35,520,171 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 10 มิถุนายน 2552 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 13 กันยายน 2553 ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง แล้วเสร็จในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
อาคาร 19 อาคารพักอาศัยบุคลากร 2
        เป็นอาคารชุดสำหรับการพักอาศัยก่อสร้าง ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจำนวน 9 ชั้น พื้นใช้สอย รวม ๕,๒๙๖ ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ห้องพัก 24 ตารางเมตร แบบพักคนเดียว จำนวนห้องพัก 136 ห้อง
อาคาร 20 สระว่ายน้ำ
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 3,107 ตารางเมตร ขนาดสระว่ายน้ำ กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 1 สระ