โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความแตกต่างของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ความแตกต่างของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 " วิทยากรโดย... ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม

- ลงทะเบียน -ผู้ฝากประกาศ  ::  งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (2626)
ลงประกาศเมื่อ ::  28/2/2561 12:10 น.