ประชาสัมพันธ์ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สกอ. ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) จำนวน 250 ทุน

สำหรับเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ บน http://www.src.ku.ac.th/index.php เมนู ข่าวนิสิต

 

********* รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 *****

**** เอกสารแนบ 

 

19 ธันวาคม 2560

 ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา (2634)
ลงประกาศเมื่อ ::  19/12/2560 15:38 น.