วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมนำเสนอผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ มก.

          เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2560 วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมนำเสนอผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 คือโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง (ผลิตภัณฑ์น้ำปลา) จากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่า) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนชุมชนเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงวิทยาเขตศรีราชาต่อไป

- ไฟล์แนบผู้ฝากประกาศ  ::  สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (2606)
ลงประกาศเมื่อ ::  14/11/2560 10:33 น.