การใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศแจ้ง

     ขอความร่วมมือกับนิสิตและบุคลากรทุกคน ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เช่นในช่วงเวลา 09.30 น. ก่อนเข้าเรียน ช่วงเวลา 11.30 น. ก่อนพักเที่ยง ช่วงเวลา 13.00 น. และ ช่วงเวลา 16.30 น. เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

     แจ้งมาเพื่อทราบผู้ฝากประกาศ  ::  งานอาคารสถานที่ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (2699)
ลงประกาศเมื่อ ::  19/10/2560 10:17 น.