ประกาศจากทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560

จากการตรวจเอกสารใบสมัครของนิสิตที่ขอสมัครรับทุนการศึกษา นั้น พบว่านิสิตไม่ได้ submit ข้อมูลเป็น file แต่ยังคงใช้วิธีการเขียนใบสมัครและถ่ายภาพ ส่ง อีเมลให้กับบริษัท ดังนั้น ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ที่นิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา สงเอกสารตัวจริงที่งานกิจการนิสิต  อาคาร 9  ภายใน วันที่ 30 กันยายน  2560 ในเวลาราชการผู้ฝากประกาศ  ::  กิจการนิสิต (2667)
ลงประกาศเมื่อ ::  12/9/2560 15:58 น.